Otomo’s Akira Duotone 2019

0xroy’s notes @0xroy
🕸💍